Statement Chemours over het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan emissies van die bedrijven. Chemours heeft aan dit onderzoek meegewerkt en reageert graag op de uitkomsten ervan:

Chemours wil een goede buur in onze gemeenschap zijn. Daarom zijn we continu bezig om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te houden terwijl we materialen produceren die essentieel zijn voor het functioneren van de 21e eeuwse samenleving. We blijven daarom investeren in maatregelen die onze emissies significant verder verlagen. Daarbij werken we zo goed mogelijk samen met de overheid in het stellen én behalen van ambitieuze milieudoelen. Ook zoeken we actief de dialoog met de mensen om ons heen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een gedegen en onbevooroordeeld onderzoek uitgevoerd, waaraan Chemours alle medewerking heeft verleend. De Onderzoeksraad bevestigt dat Chemours omtrent de emissie van HFPO-DA (GenX-stof) heeft gedaan wat vanuit de overheden werd vereist. De Onderzoeksraad merkt op dat de in 2018 aangekondigde maatregelen van Chemours om de emissies met meer dan 99% te verminderen ertoe hebben geleid dat het uiteindelijke emissieniveau lager is dan de aanvankelijke inzet van het bevoegd gezag.

Chemours ziet dit als het resultaat van een constructieve en professionele samenwerking met toezichthouder DCMR. Intussen werken we hard verder aan ons programma om overige emissies van gefluoreerde stoffen met minimaal 99% te verminderen, met als tussendoelstelling een vermindering met 80% voor het eind van dit jaar.

We onderkennen dat er desondanks omwonenden zijn met zorgen en vragen. Die adresseren we door het aangaan van de dialoog  – onder andere via de Burenraad - en het toegankelijk presenteren van informatie op basis van de wetenschappelijke feiten. Onze 500 betrokken medewerkers in Dordrecht werken elke dag aan het veilig uitvoeren van de productieprocessen en milieumaatregelen. Zo zorgen zij voor de verantwoorde productie van essentiële materialen voor vele producten in ons dagelijks leven, waaronder levensreddende medische toepassingen, snelle 5G communicatiemiddelen, warmtepompen en elektrische voertuigen en de productie van groene waterstof.

Chemours is zich terdege bewust van de belangrijke en verantwoordelijke taak om dit elke dag opnieuw te realiseren en verder te verbeteren, in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad en onze eigen missie en visie.

Chemours blijft doorgaan op het ingeslagen pad van het terugdringen van zijn emissies. Naast het minimaliseren van de emissies van gefluoreerde stoffen betreft dat ook het verminderen van onze CO2-voetafdruk en het ontwikkelen van technologie waarmee we nog duurzamer kunnen produceren. De kennis en inzichten die we daarbij vergaren, delen we met de overheid en andere belanghebbenden.