Introductie Chemours in Hoorzitting Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer op 5 juli 2023

An Lemaire

Mijnheer de Voorzitter, geachte Kamerleden. Goedemorgen, mijn naam is An Lemaire, ik ben de directeur van Chemours in Nederland. Ik ben hier samen met mijn collega Frenk Hulsebosch, Business Senior Director, die ook een korte introductie zal geven.

Dank u voor de uitnodiging. We zijn blij dat we vandaag de mogelijkheid hebben met u in gesprek te gaan. Want we begrijpen heel goed dat er, mede naar aanleiding van terugkerende berichten over het verleden, zorgen en vragen zijn - en daar zullen we vandaag op ingaan.

De fabriek in Dordrecht bestaat al sinds de jaren zestig. Chemours is in 2015 opgericht na een afsplitsing van een divisie van DuPont. Ikzelf werk nu drie jaar bij Chemours, waarvan 2 jaar in deze functie als directeur.

Toen ik werd benaderd voor een functie bij Chemours, heb ik zorgvuldig onderzocht of het bedrijf wel paste bij mijn eigen visie op verantwoorde productie en verbetering van duurzaamheid. Nadat ik vele gesprekken had gevoerd met medewerkers van het bedrijf en onafhankelijke bronnen had bestudeerd (zoals de rapportages van BRZO audits), concludeerde ik dat Chemours een bedrijf is dat – op basis van de voortgang van de wetenschap en technologie – een niet-aflatende gedrevenheid heeft om het elke dag beter te doen.

Anders dan ik wellicht in 2020 vermoedde, blijft het verleden van het bedrijf opspelen. Met name het verleden heeft geleid tot zorgen bij omwonenden. We zijn ons bewust van die zorgen over emissies uit het verleden. En omtrent het overheidsadvies om in sommige gebieden uit voorzorg met mate te consumeren uit volkstuinen. Ik heb de afgelopen tijd diverse omwonenden gesproken. Eerder dit jaar sprak ik een man die ook lid is van de Burenraad, bij zijn moestuin. Het verhaal dat hij vertelde heeft indruk op mij gemaakt. We werken er continue hard aan om zijn zorgen en die van anderen weg te nemen. Het adresseren van deze zorgen is echter een complexe zaak met veel verschillende invalshoeken. En dat kost tijd.

In de gesprekken worden ook de vragen gesteld: “Wat wist DuPont? En: “had het bedrijf anders moeten handelen?”. Dit is al uitvoerig onderzocht, zowel door de Inspectie SZW als door het Openbaar Ministerie, in de jaren 2016/2017. We hebben daar volledige medewerking aan verleend en we hebben de beschikbare informatie gedeeld. Wij zijn ervan overtuigd dat geen van de onlangs gepubliceerde aantijgingen op nieuwe informatie gebaseerd is.

Het spreekt voor zich dat we voortdurend streven naar verbetering bij het maken van essentiële producten in Dordrecht. En dat we dit op een verantwoorde manier doen, zodat we onze impact op het milieu zo klein mogelijk kunnen houden. We zijn ervan overtuigd dat het bedrijf, op basis van de beschikbare kennis in de tijd, juist en zorgvuldig heeft gehandeld. En dat we doorlopend nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten hebben verwerkt in ons productieproces en onze benadering van veiligheid en gezondheid.

In de chemie worden veel verschillende soorten stoffen en verbindingen gebruikt. Dit varieert van stoffen zoals water, tot stoffen die bijvoorbeeld kunnen ontbranden of gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen zijn vaak nodig om ongevaarlijke materialen en eindproducten te maken. Dat is de essentie van chemie. Deze categorie van gevaarlijke stoffen vereist een zeer zorgvuldige behandeling en een constante aandacht voor veiligheid. Wie in de chemie werkt, is doordrongen van de noodzaak hiervan: voor zichzelf, voor zijn collega's, voor de omwonenden en voor de omgeving.

Als onderdeel van onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen heeft Chemours maatregelen genomen om emissies te verminderen:

  1. We hebben de emissies van GenX naar lucht en water met meer dan 99% verminderd;
  2. Voor het eind van dit jaar zullen we de emissies van de andere gefluoreerde stoffen met 80% hebben verminderd;
  3. We werken eraan om daarna zo snel mogelijk een reductie van minimaal 99% te realiseren.

Tot slot. Mijn team en ik werken elke dag keihard om verantwoord te produceren, en om een goede buur te zijn. We baseren onze beslissingen op de meest actuele data en kennis. We handelen integer en zijn doorlopend bezig om ons nog verder te verbeteren. We hebben de ambitie om onze emissies zo ver als mogelijk terug te brengen. Dat doel delen we met onze buren.

Ik geef nu het woord aan mijn collega Frenk Hulsebosch die verder zal ingaan op wat en hoe we produceren in Dordrecht.

Frenk Hulsebosch

Mijnheer de Voorzitter, geachte Kamerleden. Ook van mijn kant dank voor de uitnodiging en de gelegenheid om met u in gesprek te gaan. Ik werk sinds 1995 bij DuPont/Chemours. Begonnen in Dordrecht en nu ben ik lid van ons wereldwijde managementteam.Ik heb vandaag twee slides die ik wil gebruiken om de PFAS-discussie wat meer toe te lichten.

Er zijn veel verschillende soorten PFAS. De onduidelijkheid ontstaat doordat sommigen denken dat het één stof is. PFAS is echter een verzamelnaam voor veel verschillende stoffen, van gassen tot vloeistoffen tot vaste stoffen, en ze hebben allemaal verschillende eigenschappen.

In Dordrecht maken we fluorpolymeren. Die zijn bekend onder de merknaam Teflon. Deze materialen zijn veilig in gebruik. Ze hebben een combinatie van eigenschappen die uniek is en dat verklaart waarom ze in talloze industrieën en toepassingen onmisbaar zijn.

Bovendien zijn deze industrieën van elkaar afhankelijk: je kunt geen zonnepanelen maken zonder de chemische industrie of halfgeleiderindustrie; je kunt geen elektrische auto's maken zonder groene energie, chemische industrie en machines. Voor een duurzame maatschappij, die veel autonomer is, heb je al deze sectoren nodig en die sectoren hebben fluorpolymeren nodig. Chemours produceert deze polymeren op verantwoorde wijze.

In ons productieproces gebruiken we PFAS als hulpstof. De vragen en zorgen rondom PFAS hebben betrekking op die hulpstof. Tegenwoordig gebruiken wij als hulpstof GenX, dat is een beter alternatief voor de stof PFOA die tot oktober 2012 werd gebruikt.

Over het verleden willen we ook graag dit benadrukken:

  1. We hebben onze werknemers steeds geïnformeerd over mogelijke gezondheidsrisico's bij het werken met bepaalde chemicaliën en we hebben passende maatregelen genomen ter bescherming van de gezondheid. Dit is bevestigd door de Inspectie SZW die de periode tussen 1964 en 2012 heeft onderzocht. Dit rapport werd in 2017 aan uw Kamer aangeboden. De conclusie was ook dat Dupont standaarden heeft neergezet voordat de overheid dat deed. 
  2. We hebben wel degelijk op constructieve wijze relevante informatie gedeeld met de bevoegde autoriteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit is uitvoerig gedocumenteerd. c. Met betrekking tot water, twee dingen:

i. Zowel de drinkwaterbedrijven als de gemeenten stellen: "Het drinkwater dat uit je kraan komt is veilig, je kunt het gewoon drinken." En "de PFAS-gehaltes liggen onder de nieuwe Europese drinkwaternorm die in januari 2026 ingaat.”

ii. Maar hoe zit het dan met de historische lekkage van PFOA in het grondwater onder onze fabriek? Zodra we ontdekten dat er sprake was van vervuiling onder onze fabriek, hebben we onmiddellijk actie ondernomen om, in afstemming met de provincie en gemeenten, dit te beperken en te voorkomen dat het invloed zou hebben op potentiële drinkwaterbronnen.

Het is heel belangrijk om het debat wetenschappelijk en feitelijk te houden:

  • In Dordrecht is tot oktober 2012 PFOA gebruikt, binnen de grenzen van de vergunning.
  • Het is een feit dat de wetenschap zich ontwikkelt. Men heeft onterecht de neiging om situaties van 30 tot 40 jaar geleden te beoordelen naar de normen en wetenschappelijke inzichten van vandaag.
  • Ook technologie ontwikkelt zich. Er is een voortschrijdend inzicht hoe met emissies moet worden omgegaan. En ook de analysemethoden verbeteren: je kunt nu een miljoen keer nauwkeuriger meten dan 20 jaar geleden. We zien nu veel meer dan toen. Als laatste: Een wetenschappelijke en feitelijke benadering is ook cruciaal in het beoordelen van de potentiële gezondheidseffecten van onze emissies, nu en in het verleden. Verschillende onderzoeken, waaronder dat van de GGD, bieden inzichten en helderheid ten aanzien van zorgen over de gezondheid in de regio. Door onze aanwezigheid vandaag hopen we bij te dragen aan een wetenschappelijk en feitelijk debat. We beantwoorden dan ook graag uw vragen...