Nieuws

Dordrecht Nieuws

Rechter kent beroep door Chemours toe: bedrijf heeft meer tijd om laatste 20% emissies te reduceren

Dordrecht, 17 maart 2023 - De Rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan over het beroep dat Chemours aangetekend had tegen een ambtshalve besluit van de Provincie Zuid-Holland uit 2019 over wijziging van de vergunning. Reden voor ons beroep was dat dit besluit een strengere tijdlijn vaststelde voor het verder terugdringen van onze emissies dan de huidige beschikbare technologieën ons in staat stellen te bereiken. De rechtbank heeft het beroep van Chemours toegewezen. Chemours is blij met deze uitspraak, die ons de benodigde tijd geeft om de juiste technologie te vinden om de emissies met minimaal 99% te kunnen verlagen.

Gezamenlijk doel

Gezien onze toewijding aan het zo snel mogelijk verkleinen van onze voetafdruk op onze omgeving, lijkt het tegenstrijdig dat we elkaar voor de rechter moesten treffen over dit onderwerp. De vele interacties tussen Chemours en de vergunningverlener (DCMR), en belanghebbenden zoals omwonenden en onze Burenraad, hebben opgeleverd dat wij steeds opnieuw scherp bekijken wat we nog meer of nog sneller kunnen doen om een zo ambitieus mogelijk emissie reductieplan te realiseren.

Dat heeft tot nu toe geleid tot:

  • een reductie van > 99% van alle emissies van HFPO-DA (‘GenX’), zowel naar water als naar lucht, bereikt in 2021;
  • een voortgaand programma voor de reductie van 80% van alle overige gefluorineerde organische stoffen per 1 januari 2024 Hiervoor hebben we een investering van EURO 75 miljoen gedaan.

Tussen Chemours en andere partijen bestaat geen verschil van mening over deze doelen en resultaten. Het is onze gezamenlijke ambitie om zo snel mogelijk naar ‘netto nul’ emissies te gaan.

Extra investering

Juist daarom is Chemours blij met de uitspraak van de rechtbank, die ons de benodigde tijd geeft om de juiste technologie te vinden om een emissiereductie van 99% te kunnen realiseren. Wij blijven toegewijd om dit op zo kortst mogelijke termijn te bereiken en hebben hiervoor een investering van nog eens EURO 50 miljoen uitgetrokken (voor de komende 5 jaar).

In Dordrecht werken we elke dag met meer dan 500 werknemers om onze voetafdruk op onze omgeving verder te verkleinen, terwijl we materialen produceren die een essentiële rol spelen in de maatschappij en de energie transitie.

Reactie op NRC publicatie

De Chemours-fabriek in Dordrecht produceert fluorpolymeren, geavanceerde materialen die de kern vormen van talloze producten die het moderne leven mogelijk maken. Geen enkele computerchip – te vinden in alles van mobiele telefoons tot magnetrons tot televisies – kan worden geproduceerd zonder fluorpolymeren.  Fluorpolymeren zijn ook onmisbaar bij de productie van lithium-ionbatterijen die elektrische voertuigen mogelijk maken. En bijvoorbeeld in het proces dat nodig is om groene waterstof te produceren, de energiedrager van de toekomst.

De fluorpolymeren die we produceren zijn niet schadelijk voor mensen wanneer ze op verantwoorde wijze worden vervaardigd en gebruikt.

Chemours heeft de uitstoot in de vestiging in Dordrecht sinds de verzelfstandiging in 2015 sterk verminderd - onze huidige uitstoot ligt ver onder wat onze vergunning toestaat - en dat blijven we doen, met de ambitie om de resterende uitstoot van gefluoreerde gassen in 2024 met 80% en zo snel mogelijk daarna met ten minste 99% te verminderen. Het werk dat we daarvoor hebben verricht en de toezeggingen die we hebben gedaan, gaan verder dan die van al onze collega's in de chemische industrie.

Onderzoek naar lokale moestuinen

Chemours vindt het fijn voor de moestuinders in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dat het onderzoek van Arcadis uitwijst dat zij in alle gebieden regenwater kunnen blijven gebruiken voor hun moestuinen. De data van Arcadis tonen aan dat de emissiebeperkende maatregelen die Chemours heeft geïnstalleerd de emissies significant hebben teruggedrongen, want de stoffen zijn inmiddels niet meer of slechts in zeer lage concentratie terug te vinden in regenwater.

We begrijpen de wens binnen de gemeenschap om eigen groente en fruit te kunnen verbouwen en opeten. We zullen deze nieuwe gegevens over de neerslag van historische emissies gebruiken om te bekijken hoe Chemours kan samenwerken met de moestuinders om hun zorgen te adresseren.

Chemours blijft doorwerken aan het bereiken van onze Corporate Responsibility Commitment doelen waaronder het terugdringen van de emissies van gefluoreerde stoffen met minimaal 99% en het verminderen van de emissie van broeikasgassen op ons pad naar netto nul.

Chemours verklaring over OM persbericht overschrijding 2018-2020

Het Openbaar Ministerie heeft een persbericht uitgebracht met betrekking tot de registratie door Chemours Netherlands BV van overschrijding van haar beschikbare quotum fluorkoolwaterstoffen op de Europese markt tussen 2018 en 2020. Dit volgt op een eerdere aankondiging.

Chemours neemt haar verplichting om haar producten te vervaardigen en in volledige samenwerking met de relevante Nederlandse autoriteiten serieus; we erkenden en accepteerden de sancties zoals uiteengezet in de EU F-gassenverordening, en voerden onmiddellijk verbeteringen door om onze procedures en processen te corrigeren. Als gevolg van deze wijzigingen opereert Chemours sinds 2021 binnen het toegewezen quotum.

>> ‘Chemours verklaring over overschrijding 2018-2020’

Reactie Chemours op speculatie over lozingen in 2021

In heel 2021 zat er minder dan 1,5 kilo HFPO-DA in het afvalwater dat van Chemours afkomstig is. Dat is ver onder de maximum hoeveelheid die volgens de strenge vergunning is toegestaan. Toch werd er onlangs in de media gespeculeerd dat dit meer zou zijn geweest. Hier vindt u onze reactie op die onjuiste speculatie.

De juiste verwerking van onze afvalstromen

We zijn op de hoogte van rapportages over de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde en we betreuren dat mensen zich zorgen maken over de kwaliteit van het water en leven in deze waterweg. Tegelijkertijd distantiëren we ons van de suggestie door TV-programma Zembla dat afval wat Chemours door Indaver in Antwerpen laat vernietigen zou bijdragen aan een zorgwekkende blootstelling aan PFAS in de Westerschelde. We hebben volledig inzicht en vertrouwen in de juiste verwerking van onze afvalstromen. Verschillende onderzoeken door de Universiteit van Utrecht, Universiteit van Wageningen, Deltares en RIVM[1] laten dan ook zien dat de door Chemours gebruikte stof (HFPO-DA) niet, of in zeer lage hoeveelheden, meetbaar is in de Westerschelde.

Chemours gebruikt geen PFOA en PFOS, maar de verbinding HFPO-DA als een polymerisatiehulpmiddel bij de productie van fluorpolymeren, producten die enkele van de meest kritieke technologieën mogelijk maken die wij allen dagelijks gebruiken. Onze processen zijn zo ontworpen dat meer dan 99% van deze stof wordt afgevangen, zodat deze kan worden hergebruikt of vernietigd door verbranding op zeer hoge temperatuur. Onze kennis en ervaring op dit gebied delen we met partijen als Indaver en de Vlaamse overheid.

Voor Chemours staat de verantwoorde productie van materialen die essentieel zijn voor het functioneren van onze samenleving bovenaan en daarmee lopen we voorop in de industrie. Onze producten zijn van vitaal belang voor de vooruitgang van onder andere de volgende generatie duurzame industrieën, van schone waterstofenergie tot microchips tot levensreddende medische toepassingen.

Chemours pleegt vanaf september groot onderhoud aan fabrieken

Chemours zal vanaf 6 september groot onderhoud plegen aan zijn fabrieken aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Tevens beginnen de werkzaamheden voor de tweede fase van het programma voor de vermindering met 99% van de emissie van gefluorineerde organische stoffen .
» Lees het hele persbericht hier

Chemours heeft bijna de helft van 75 miljoen voor schonere productie al uitgegeven

In 2018 kondigde Chemours een investering aan van € 75 miljoen in het zo ver mogelijk terugdringen van de emissie van GenX- en andere fluorhoudende stoffen. In een interview met AD/De Dordtenaar geeft Chemours inzicht in de behaalde resultaten en de voortgang van dit programma voor schonere productie.
» Lees het artikel hier

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland zijn positief over verlaging GenX-emissie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de provincie, heeft de Provinciale Staten geïnformeerd over de verdere verlaging van de indirecte lozing van GenX door Chemours. Volgens Rijkswaterstaat is de concentratie FRD en PFOA in het afvalwater vanuit Chemours naar de RWZI (indirecte lozing) met respectievelijk 99 en 97% afgenomen ten opzichte van begin 2017. Voor wat betreft het ontvangende oppervlaktewater stelt RWS dat voor zowel FRD als PFOA de gemeten concentraties ruim lager zijn dan de beschikbare normen voor oppervlaktewater en drinkwater.
» Lees het persbericht hier

De Proefkeuken op bezoek bij Chemours

De Proefkeuken, het tv-programma waarin Pieter Hulst en Willem Voogd onderzoeken hoe allerlei producten gemaakt worden, kwam op bezoek bij Chemours. Pieter had Teflon™ nodig voor zijn gitaarsnaren en hij wilde weten hoe dit ‘wondergoedje’ gemaakt wordt. Chemours-medewerker Ron liet dat graag zien.
» Bekijk de uitzending hier

Waarzitwatin.nl biedt informatie over chemische stoffen

Chemische stoffen worden gebruikt om ons leven makkelijker te maken. Vaak zonder dat je het door hebt, kom je overal in aanraking met allerlei chemische stoffen. RIVM, VeiligheidNL en ministerie VWS bieden met waarzitwatin.nl eerlijke en actuele informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten. De website biedt ook aandacht aan perfluorverbindingen, waaronder stoffen die Chemours maakt of (heeft) gebruikt:
» Lees het persbericht hier

Onderzoek bevestigt dat vissen zo goed als geen GenX-stoffen opnemen

Uit onderzoek in opdracht van Chemours, uitgevoerd door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, is gebleken dat vissen GenX nauwelijks opnemen en snel uitscheiden. Dit is aanvullend bewijs dat GenX zich niet opbouwt in vis en dat mensen gerust vis kunnen eten die afkomstig is uit water waarin zich een lage hoeveelheid FRD903 bevindt.
» Lees het persbericht hier

Chemours loopt voor op schema emissiereductie

Chemours heeft al in 2018 een verlaging van de emissie van GenX-stoffen bereikt waarmee het vooruit loopt op de vergunning per 2019 en op het eigen schema voor de afname van de emissies van GenX-stoffen naar lucht en water met ten minste 99% per eind 2020.
» Lees het persbericht hier

Waterforum: Chemours voldoet voortijdig aan aangescherpte eis voor zuivering van GenX uit water

Het vakblad Waterforum schrijft dat Chemours voortijdig voldoet aan de aangescherpte emissie-eis van de provincie Zuid-Holland die vanaf 1 januari 2019 van kracht is. Dit is een direct resultaat van de maatregelen waarin Chemours fors investeert om de uitstoot met ten minste 99% terug te brengen.
» Lees het artikel hier

Doe Maar Duurzaam: Chemours

In het RTLZ-programma 'Doe Maar Duurzaam' is aandacht besteed aan de stappen die Chemours neemt om de impact op de omgeving en samenleving te minimaliseren.
» Bekijk hier de video

Chemours koppelt maatschappelijk verantwoorde doelen aan groeistrategie

Na de aankondiging dat Chemours circa € 75 miljoen gaat investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel onder meer een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, heeft Chemours ook zijn wereldwijde ambities op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen & produceren bekend gemaakt.
» Bekijk de pdf

Chemours neemt belangrijke stappen om uitstoot te minimaliseren

Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissie niveaus van 2017.
» Bekijk de pdf

[1] Zie https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_643202_31/1/, https://edepot.wur.nl/571346, https://www.rivm.nl/publicaties/consumptie-van-producten-verontreinigd-met-pfas-uit-westerschelde en https://www.rivm.nl/documenten/pfas-en-zwemmen-in-westerschelde